Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

„Kasa na start”- prowadzenie działalności gospodarczej

Belka z logotypami.

od lewej strony - 1. logotyp - Fundusze Europejskie | Program Regionalny, 2. logotyp - Rzeczpospolita Polska, 3. logotyp - Dolny Śląsk, 4. logotyp - Unia Europejska | Europejski Fundusz Społeczny


Aktualizacja z dnia 08.08.2022

Szanowni Państwo: 

Fundacja ogłasza ostatni V nabór wniosków! Ostatnia szansa na dotację

Termin składania dokumentów rekrutacyjnych: od 19.08.2022 do dnia 02.09.2022r.

Rekrutacja Etap I:  złożenie przez Kandydata formularza rekrutacyjnego

Rekrutacja Etap II: rozmowa z Doradcą zawodowym

Zapraszamy do składania wniosków!

Zasady naboru określa „Regulamin rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Kasa na start  wraz z załącznikami.

Zapraszamy do składania formularzy.

Plik do pobrania :  Regulamin rekrutacji i przyznawania środków finansowych

Komplet dokumentów rekrutacyjnych, niezbędnych do zgłoszenia się do projektu:

 1. Formularz rekrutacyjny – plik do pobrania
 2. Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych do celów projektu – plik do pobrania
 3. Oświadczenie dot. uczestnictwa w innym projekcie - plik do pobrania

Dokumenty rekrutacyjne należy składać wyłącznie w terminie naboru (liczy się data dostarczenia dokumentów do Fundacji Eudajmonia.

Na etapie składania Formularza rekrutacyjnego wystarczające jest złożenie stosownych oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów grupy docelowej projektu (stanowiących część Formularza rekrutacyjnego). Natomiast odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w projekcie w postaci np. zaświadczeń, orzeczeń itp. Kandydat/tka jest zobowiązany/a przedłożyć przed rozpoczęciem udziału w pierwszej formie wsparcia – o terminie dostarczenia dokumentów Kandydat/ka zostanie poinformowany przez Fundację Eudajmonia.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie składają dokumenty rekrutacyjne w formie papierowej lub elektronicznej zgodnie z definicją skutecznego doręczenia wskazaną w § 1 „Regulamin rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Kasa na start”.

Osobiście dokumenty można składać w Biurze Projektu:

Polkowice 59-101, ul. Borówkowa  5a

od poniedziałku do piątku w godz. od 9-15.

Dokumenty rekrutacyjne  można przesyłać w drodze elektronicznej w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu na adres: biuro@eudajmonia.pl

 

 Oryginały dokumentów przesłanych w wersji elektronicznej, należy dostarczyć do Biura projektu w ciągu 5 dni roboczych od daty przesłania dokumentów w wersji elektronicznej (liczy się data wpływu dokumentów do Biura projektu).

Dokumenty rekrutacyjne w wersji papierowej powinny być dostarczone  w zamkniętej kopercie opisanej wg poniższego wzoru:

Imię i Nazwisko Kandydata/tki

Adres
Telefon

Zgłoszenie do projektu

„Kasa na start ”

Fundacja Eudajmonia

ul. Borówka 5a, 59-101 Polkowice

 

 

Formularz rekrutacyjny powinien być wypełniony elektronicznie (na komputerze) lub odręcznie (wypełniony czytelnie, DRUKOWANYMI literami), w języku polskim we wszystkich wymaganych polach. Jeżeli dana rubryka nie dotyczy Kandydata/ki, należy umieścić zapis „nie dotyczy”.

Wszystkie dokumenty powinny być nierozerwalnie ze sobą spięte  oraz podpisane w wymaganych miejscach (dokumenty przesłane drogą elektroniczną wraz z wymaganymi załącznikami należy podpisać tylko we wskazanych miejscach za pomocą podpisu elektronicznego, bez parafowania każdej strony).

Dokumenty rekrutacyjne, które wpłyną przed i po wyznaczonym terminie naboru nie będą rozpatrywane.

Osoby zainteresowane udziałem zapraszamy również do kontaktu:

Biuro Fundacji Eudajmonia ul. Borówkowa 5A, 59-100 Polkowice tel: 076 - 753 91 39

Kierownik projektu: Marta Sokołowska, m.sokolowska@eudajmonia.pl  tel. 609 742 183

Biuro projektu jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Materiały projektowe są dostosowane do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnościami.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualizacja z dnia 02.08.2022

Informacja o terminie składania Wniosków

Szanowni Państwo,

Fundacja ogłasza iż składanie ( uczestników z naboru I,II). Wniosku na rozwój przedsiębiorczości wraz z biznesplanem ( zwanego dalej Wnioskiem)  i wymaganymi załącznikami/oświadczeniami  odbywać się będzie terminie od dnia 18.08.2022 do dnia 23.08.2022r.( włącznie).

Formy w jakich można złożyć dokumenty wg Regulaminu § 11 pkt 4 i 5 :
1. Osobiście dokumenty można składać w:
Biurze Projektu: ul. przy ul. Borówkowej 5a, 59-101 Polkowice
Biuro projektu otwarte jest od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00 z wyłączeniem sobót i niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Beneficjent  dopuszcza składanie dokumentów w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dokumenty takie muszą być przesłane w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu.

Jeden Uczestnik projektu może ubiegać się o wsparcie na rozwój przedsiębiorczości wyłącznie na podstawie jednego złożonego Wniosku. W przypadku, gdy Uczestnik projektu złoży więcej niż jeden Wniosek, ocenie podlegał będzie tylko ten, który wpłynął jako pierwszy. Możliwe jest wycofanie złożonego Wniosku i złożenie nowego w terminie trwania naboru.

Wnioski wraz z załącznikami powinny być wypełnione czytelnie w języku polskim (wskazane wypełnienie komputerowe lub drukowanymi literami). Przed złożeniem, Wniosek wraz z biznesplanem, załącznikami i oświadczeniami należy czytelnie własnoręcznie podpisać, w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu, i spiąć trwale wraz z załącznikami w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację.

Pola, które danego Uczestnika projektu nie dotyczą należy uzupełnić formułą „nie dotyczy”. Pozostawienie jakiejkolwiek pozycji  we Wniosku niewypełnionej stanowi błąd formalny.
W przypadku składania kopii dokumentów  powinny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika Projektu. Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera czytelny podpis Uczestnika Projektu z klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony ... do strony ...” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego.

Pełny regulamin - plik do pobrania
Załączniki  wraz z Biznesplanem - plik do pobrania

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualizacja z dnia 01.08.2022

Szanowni Państwo,

Lista wyłonionych uczensiktów projektu z  naboru III zakończonego 01.07.2022  - ( plik do pobrania)

Oceny są wskazane wg numeru identyfikacyjnego. Informacje o szkoleniach będą przesłane zostaną Państwu przekazane telefonicznie lub/i drogą e-mailową.

Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie są zobowiązane dostarczyć do Biura Projektu, dokumenty niezbędne do potwierdzenia statusu kwalifikującego uczestnika do udziału w projekcie  – co najmniej 2 dni robocze przed pierwszym dniem rozpoczęcia  szkolenia  (harmonogram szkoleń prześlemy również drogą e-mailową do każdego Uczestnika )

*Zaświadczenia niezbędne do potwierdzenia statusu uczestnika projektu ważne są 30 dni od daty ich wystawienia –zaświadczenie  musi być aktualne w dniu  rozpoczęcia szkolenia

Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków udziału w projekcie są.:

 1. w przypadku osób zarejestrowanych w urzędach pracy jako bezrobotne – urzędowe zaświadczenie z PUP;
 2. w przypadku pozostałych osób, np. osób biernych zawodowo, bezrobotnych które nie figurują w publicznych rejestrach (niezarejestrowanych w urzędzie pracy) – zaświadczenie z ZUS w zakresie braku odprowadzenia składek.

Biuro Fundacji Eudajmonia tel: 076 - 753 91 39

Kierownik projektu: Marta Sokołowska, tel. 609 742 183

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualizacja z dnia 29.07.2022

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy harmonogram najbliższych  szkoleń - plik do pobrania.

Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie są zobowiązane dostarczyć do Biura Projektu, dokumenty niezbędne do potwierdzenia statusu kwalifikującego uczestnika do udziału w projekcie  – co najmniej 2 dni robocze przed pierwszym dniem rozpoczęcia  szkolenia  (harmonogram szkoleń prześlemy również drogą e-mailową do każdego Uczestnika )

*Zaświadczenia niezbędne do potwierdzenia statusu uczestnika projektu ważne są 30 dni od daty ich wystawienia –zaświadczenie  musi być aktualne w dniu  rozpoczęcia szkolenia

Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków udziału w projekcie są.:

 1. w przypadku osób zarejestrowanych w urzędach pracy jako bezrobotne – urzędowe zaświadczenie z PUP;
 2. w przypadku pozostałych osób, np. osób biernych zawodowo, bezrobotnych które nie figurują w publicznych rejestrach (niezarejestrowanych w urzędzie pracy) – zaświadczenie z ZUS w zakresie braku odprowadzenia składek.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualizacja z dnia 07.07.2022

Szanowni Państwo,

Lista kandydatów naboru II  zakończonego  ( plik do pobrania)

Oceny są wskazane wg numeru identyfikacyjnego. Informacje o spotkaniu z Doradcą Zawodowym zostaną Państwu przekazane telefonicznie lub/i drogą e-mailową.


Biuro Fundacji Eudajmonia tel: 076 - 753 91 39

Kierownik projektu: Marta Sokołowska, tel. 609 742 183

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualizacja z dnia 04.07.2022

Szanowni Państwo: 

Fundacja ogłasza kolejny - IV nabór wniosków!

Termin składania dokumentów rekrutacyjnych: od 19.07.2022 do dnia 01.08.2022r.

Rekrutacja Etap I:  złożenie przez Kandydata formularza rekrutacyjnego

Rekrutacja Etap II: rozmowa z Doradcą zawodowym

Zapraszamy do składania wniosków!

Zasady naboru określa „Regulamin rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Kasa na start  wraz z załącznikami.

Zapraszamy do składania formularzy.

Plik do pobrania :  Regulamin rekrutacji i przyznawania środków finansowych

Komplet dokumentów rekrutacyjnych, niezbędnych do zgłoszenia się do projektu:

 1. Formularz rekrutacyjny – plik do pobrania
 2. Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych do celów projektu – plik do pobrania
 3. Oświadczenie dot. uczestnictwa w innym projekcie - plik do pobrania

Dokumenty rekrutacyjne należy składać wyłącznie w terminie naboru (liczy się data dostarczenia dokumentów do Fundacji Eudajmonia.

Na etapie składania Formularza rekrutacyjnego wystarczające jest złożenie stosownych oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów grupy docelowej projektu (stanowiących część Formularza rekrutacyjnego). Natomiast odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w projekcie w postaci np. zaświadczeń, orzeczeń itp. Kandydat/tka jest zobowiązany/a przedłożyć przed rozpoczęciem udziału w pierwszej formie wsparcia – o terminie dostarczenia dokumentów Kandydat/ka zostanie poinformowany przez Fundację Eudajmonia.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie składają dokumenty rekrutacyjne w formie papierowej lub elektronicznej zgodnie z definicją skutecznego doręczenia wskazaną w § 1 „Regulamin rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Kasa na start”.

Osobiście dokumenty można składać w Biurze Projektu:

Polkowice 59-101, ul. Borówkowa  5a

od poniedziałku do piątku w godz. od 9-15.

Dokumenty rekrutacyjne  można przesyłać w drodze elektronicznej w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu na adres: biuro@eudajmonia.pl

 

 Oryginały dokumentów przesłanych w wersji elektronicznej, należy dostarczyć do Biura projektu w ciągu 5 dni roboczych od daty przesłania dokumentów w wersji elektronicznej (liczy się data wpływu dokumentów do Biura projektu).

Dokumenty rekrutacyjne w wersji papierowej powinny być dostarczone  w zamkniętej kopercie opisanej wg poniższego wzoru:

Imię i Nazwisko Kandydata/tki

Adres
Telefon

Zgłoszenie do projektu

„Kasa na start ”

Fundacja Eudajmonia

ul. Borówka 5a, 59-101 Polkowice

 

 

Formularz rekrutacyjny powinien być wypełniony elektronicznie (na komputerze) lub odręcznie (wypełniony czytelnie, DRUKOWANYMI literami), w języku polskim we wszystkich wymaganych polach. Jeżeli dana rubryka nie dotyczy Kandydata/ki, należy umieścić zapis „nie dotyczy”.

Wszystkie dokumenty powinny być nierozerwalnie ze sobą spięte  oraz podpisane w wymaganych miejscach (dokumenty przesłane drogą elektroniczną wraz z wymaganymi załącznikami należy podpisać tylko we wskazanych miejscach za pomocą podpisu elektronicznego, bez parafowania każdej strony).

Dokumenty rekrutacyjne, które wpłyną przed i po wyznaczonym terminie naboru nie będą rozpatrywane.

Osoby zainteresowane udziałem zapraszamy również do kontaktu:

Biuro Fundacji Eudajmonia ul. Borówkowa 5A, 59-100 Polkowice tel: 076 - 753 91 39

Kierownik projektu: Marta Sokołowska, m.sokolowska@eudajmonia.pl  tel. 609 742 183

Biuro projektu jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Materiały projektowe są dostosowane do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnościami.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualizacja z dnia 21.06.2022

Szanowni Państwo,

Lista kandydatów naboru II  zakończonego  ( plik do pobrania)

Oceny są wskazane wg numeru identyfikacyjnego. Informacje o spotkaniu z Doradcą Zawodowym zostaną Państwu przekazane telefonicznie lub/i drogą e-mailową.


Biuro Fundacji Eudajmonia tel: 076 - 753 91 39

Kierownik projektu: Marta Sokołowska, tel. 609 742 183

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualizacja z dnia 31.05.2022

Szanowni Państwo: 

Fundacja ogłasza kolejny - III nabór wniosków!

Termin składania dokumentów rekrutacyjnych: od 17.06.2022 do dnia 01.07.2022r.

Rekrutacja Etap I:  złożenie przez Kandydata formularza rekrutacyjnego

Rekrutacja Etap II: rozmowa z Doradcą zawodowym

Zapraszamy do składania wniosków!

Zasady naboru określa „Regulamin rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Kasa na start  wraz z załącznikami.

Zapraszamy do składania formularzy.

Plik do pobrania :  Regulamin rekrutacji i przyznawania środków finansowych

Komplet dokumentów rekrutacyjnych, niezbędnych do zgłoszenia się do projektu:

 1. Formularz rekrutacyjny – plik do pobrania
 2. Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych do celów projektu – plik do pobrania
 3. Oświadczenie dot. uczestnictwa w innym projekcie - plik do pobrania

Dokumenty rekrutacyjne należy składać wyłącznie w terminie naboru (liczy się data dostarczenia dokumentów do Fundacji Eudajmonia.

Na etapie składania Formularza rekrutacyjnego wystarczające jest złożenie stosownych oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów grupy docelowej projektu (stanowiących część Formularza rekrutacyjnego). Natomiast odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w projekcie w postaci np. zaświadczeń, orzeczeń itp. Kandydat/tka jest zobowiązany/a przedłożyć przed rozpoczęciem udziału w pierwszej formie wsparcia – o terminie dostarczenia dokumentów Kandydat/ka zostanie poinformowany przez Fundację Eudajmonia.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie składają dokumenty rekrutacyjne w formie papierowej lub elektronicznej zgodnie z definicją skutecznego doręczenia wskazaną w § 1 „Regulamin rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Kasa na start”.

Osobiście dokumenty można składać w Biurze Projektu:

Polkowice 59-101, ul. Borówkowa  5a

od poniedziałku do piątku w godz. od 9-15.

Dokumenty rekrutacyjne  można przesyłać w drodze elektronicznej w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu na adres: biuro@eudajmonia.pl

 

 Oryginały dokumentów przesłanych w wersji elektronicznej, należy dostarczyć do Biura projektu w ciągu 5 dni roboczych od daty przesłania dokumentów w wersji elektronicznej (liczy się data wpływu dokumentów do Biura projektu).

Dokumenty rekrutacyjne w wersji papierowej powinny być dostarczone  w zamkniętej kopercie opisanej wg poniższego wzoru:

Imię i Nazwisko Kandydata/tki

Adres
Telefon

Zgłoszenie do projektu

„Kasa na start ”

Fundacja Eudajmonia

ul. Borówka 5a, 59-101 Polkowice

 

 

Formularz rekrutacyjny powinien być wypełniony elektronicznie (na komputerze) lub odręcznie (wypełniony czytelnie, DRUKOWANYMI literami), w języku polskim we wszystkich wymaganych polach. Jeżeli dana rubryka nie dotyczy Kandydata/ki, należy umieścić zapis „nie dotyczy”.

Wszystkie dokumenty powinny być nierozerwalnie ze sobą spięte  oraz podpisane w wymaganych miejscach (dokumenty przesłane drogą elektroniczną wraz z wymaganymi załącznikami należy podpisać tylko we wskazanych miejscach za pomocą podpisu elektronicznego, bez parafowania każdej strony).

Dokumenty rekrutacyjne, które wpłyną przed i po wyznaczonym terminie naboru nie będą rozpatrywane.

Osoby zainteresowane udziałem zapraszamy również do kontaktu:

Biuro Fundacji Eudajmonia ul. Borówkowa 5A, 59-100 Polkowice tel: 076 - 753 91 39

Kierownik projektu: Marta Sokołowska, m.sokolowska@eudajmonia.pl  tel. 609 742 183

Biuro projektu jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Materiały projektowe są dostosowane do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnościami.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualizacja z dnia 24.05.2022

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż z dniem 20.05.2022 zakończono działania rekrutacyjne w ramach I rundy naboru do projektu „Kasa na start” nr : RPDS.08.03.00-02-0107/20

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie znajduje się  tutaj.

WAŻNE: Zgodnie z Regulaminem  rekrutacji i przyznawania  środków  finansowych  na rozwój Przedsiębiorczości :

Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie są zobowiązane dostarczyć do Biura Projektu, dokumenty niezbędne do potwierdzenia statusu kwalifikującego uczestnika do udziału w projekcie  – co najmniej 2 dni robocze przed pierwszym dniem rozpoczęcia  szkolenia  (harmonogramy szkoleń prześlemy drogą e-mailową do każdego Uczestnika )

*Zaświadczenia niezbędne do potwierdzenia statusu uczestnika projektu ważne są 30 dni od daty ich wystawienia –zaświadczenie  musi być aktualne w dniu  rozpoczęcia szkolenia

Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków udziału w projekcie są.:

 1. w przypadku osób zarejestrowanych w urzędach pracy jako bezrobotne – urzędowe zaświadczenie z PUP;
 2. w przypadku pozostałych osób, np. osób biernych zawodowo, bezrobotnych które nie figurują w publicznych rejestrach (niezarejestrowanych w urzędzie pracy) – zaświadczenie z ZUS w zakresie braku odprowadzenia składek.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualizacja z dnia 06.05.2022

Szanowni Państwo: 

Fundacja ogłasza kolejny nabór wniosków!

Termin składania dokumentów rekrutacyjnych: od 13.05.2022 do dnia 27.05.2022r.

Rekrutacja Etap I:  złożenie przez Kandydata formularza rekrutacyjnego

Rekrutacja Etap II: rozmowa z Doradcą zawodowym

Zapraszamy do składania wniosków!

Zasady naboru określa „Regulamin rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Kasa na start  wraz z załącznikami.

Zapraszamy do składania formularzy.

Plik do pobrania :  Regulamin rekrutacji i przyznawania środków finansowych

Komplet dokumentów rekrutacyjnych, niezbędnych do zgłoszenia się do projektu:

 1. Formularz rekrutacyjny – plik do pobrania
 2. Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych do celów projektu – plik do pobrania
 3. Oświadczenie dot. uczestnictwa w innym projekcie - plik do pobrania

Dokumenty rekrutacyjne należy składać wyłącznie w terminie naboru (liczy się data dostarczenia dokumentów do Fundacji Eudajmonia.

Na etapie składania Formularza rekrutacyjnego wystarczające jest złożenie stosownych oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów grupy docelowej projektu (stanowiących część Formularza rekrutacyjnego). Natomiast odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w projekcie w postaci np. zaświadczeń, orzeczeń itp. Kandydat/tka jest zobowiązany/a przedłożyć przed rozpoczęciem udziału w pierwszej formie wsparcia – o terminie dostarczenia dokumentów Kandydat/ka zostanie poinformowany przez Fundację Eudajmonia.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie składają dokumenty rekrutacyjne w formie papierowej lub elektronicznej zgodnie z definicją skutecznego doręczenia wskazaną w § 1 „Regulamin rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Kasa na start”.

Osobiście dokumenty można składać w Biurze Projektu:

Polkowice 59-101, ul. Borówkowa  5a

od poniedziałku do piątku w godz. od 9-15.

Dokumenty rekrutacyjne  można przesyłać w drodze elektronicznej w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu na adres: biuro@eudajmonia.pl

 

 Oryginały dokumentów przesłanych w wersji elektronicznej, należy dostarczyć do Biura projektu w ciągu 5 dni roboczych od daty przesłania dokumentów w wersji elektronicznej (liczy się data wpływu dokumentów do Biura projektu).

Dokumenty rekrutacyjne w wersji papierowej powinny być dostarczone  w zamkniętej kopercie opisanej wg poniższego wzoru:

Imię i Nazwisko Kandydata/tki

Adres
Telefon

Zgłoszenie do projektu

„Kasa na start ”

Fundacja Eudajmonia

ul. Borówka 5a, 59-101 Polkowice

 

 

Formularz rekrutacyjny powinien być wypełniony elektronicznie (na komputerze) lub odręcznie (wypełniony czytelnie, DRUKOWANYMI literami), w języku polskim we wszystkich wymaganych polach. Jeżeli dana rubryka nie dotyczy Kandydata/ki, należy umieścić zapis „nie dotyczy”.

Wszystkie dokumenty powinny być nierozerwalnie ze sobą spięte  oraz podpisane w wymaganych miejscach (dokumenty przesłane drogą elektroniczną wraz z wymaganymi załącznikami należy podpisać tylko we wskazanych miejscach za pomocą podpisu elektronicznego, bez parafowania każdej strony).

Dokumenty rekrutacyjne, które wpłyną przed i po wyznaczonym terminie naboru nie będą rozpatrywane.

Osoby zainteresowane udziałem zapraszamy również do kontaktu:

Biuro Fundacji Eudajmonia ul. Borówkowa 5A, 59-100 Polkowice tel: 076 - 753 91 39

Kierownik projektu: Marta Sokołowska, m.sokolowska@eudajmonia.pl  tel. 609 742 183

Biuro projektu jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Materiały projektowe są dostosowane do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnościami.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualizacja z dnia 04.05.2022

Szanowni Państwo,

Lista kandydatów naboru zakończonego 21.04.2022.- lista ( plik do pobrania)

Oceny są wskazane wg numeru identyfikacyjnego. Informacje o spotkaniu z Doradcą Zawodowym zostaną Państwu przekazane telefonicznie lub/i drogą e-mailową.

Kandydaci wezwani do uzupełnienia formularza zgodnie z regulaminem paf. 7 pkt 7,8,9:

"Korekty błędów formalnych należy dokonać w ciągu 4 dni roboczych (minimum 3 dni robocze) od daty otrzymania wezwania. W celu przyspieszenia procedury korekty błędów formalnych, Beneficjent rekomenduje wizytę osobistą kandydata/tki w Biurze Projektu. Kandydat  zobowiązany jest do naniesienia poprawek/uzupełnienia złożonych dokumentów, a nie ponownego złożenia kompletu wymaganych dokumentów. Kandydat  na etapie korekty błędów formalnych nie może dokonywać uzupełnień Formularza rekrutacyjnego w części dotyczącej opisu planowanej działalności gospodarczej.
Po dokonaniu poprawek/uzupełnień Formularz rekrutacyjny jest przekazywany do ponownej oceny formalnej, która odbywa się w terminie maksymalnie 4  dni roboczych od dnia dokonania wspomnianych czynności przez kandydata.
W przypadku niedokonania bądź błędnego dokonania poprawek/uzupełnień w terminie wskazanym w ust. 7 zgłoszenie zostaje odrzucone z przyczyn formalnych, co wyklucza kandydata  z dalszego procesu rekrutacji" są proszeni o przybycie  do  biura  Fundacji Eudajmonia, ul. Borówkowa 5a, 59-101 Polkowice w godzinach 9-15 ( pon-pt ) w celu uzupełnienia braków.

Biuro Fundacji Eudajmonia tel: 076 - 753 91 39

Kierownik projektu: Marta Sokołowska, tel. 609 742 183

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualizacja z dnia 30.03.2022r.

Zgodnie z zasadami regulaminu Beneficjent Fundacja Eudajmonia paf 6 pkt 10.

Wydłuża czas składania wniosków do 21.04.2022 r.

Zapraszamy do składania formularzy.

Plik do pobrania :  Regulamin rekrutacji i przyznawania środków finansowych

Komplet dokumentów rekrutacyjnych, niezbędnych do zgłoszenia się do projektu:

 1. Formularz rekrutacyjny – plik do pobrania
 2. Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych do celów projektu plik do pobrania
 3. Oświadczenie dot. uczestnictwa w innym projekcie - plik do pobrania

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualizacja z dnia 09.03.2022r.

Fundacja ogłasza rekrutację!

Termin składania dokumentów rekrutacyjnych: od 18.03.2022 do dnia 01.04.2022r

Rekrutacja Etap I:  złożenie przez Kandydata formularza rekrutacyjnego

Rekrutacja Etap II: rozmowa z Doradcą zawodowym

Jeśli nie zostanie zrekrutowana pełna pula uczestników wówczas terminy ulegną wydłużeniu.

Zasady naboru określa „Regulamin rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Kasa na start  wraz z załącznikami.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Fundacja Eudajmonia realizuje projekt „Kasa na start”.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Dolnośląskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego  Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest tworzenie nowych i  trwałych  miejsc pracy poprzez zatrudnienie min. 90% z 28 osób  26 osób z niepełnosprawnością od 30 roku życia, pozostających bez zatrudnienia – biernych zawodowo, bezrobotnych  i zamieszkujących  teren województwa  dolnośląskiego. W efekcie projektu zostanie utworzonych  26 miejsc pracy w ramach udzielonych  EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej  oraz 26 osób otrzyma  bezzwrotne środki na podjęci działalności.

Dla kogo?

Jeśli jest osobą z niepełnosprawnością pozostającą bez zatrudnienia czyli:

 • bezrobotną lub bierną zawodową 
 • powyżej 30 roku życia
 • lub  osobą z niepełnosprawnością w szczególnej sytuacji  na rynku pracy tj.: 
 • osobą 50+
 • długotrwale bezrobotną
 • osobą z niskimi kwalifikacjami

Skontaktuj się z nami!

W ramach projektu oferujemy:

- szkolenia podnoszące wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej

- przyznanie bezzwrotnych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w wysokości 23 050,00 zł

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej otrzyma minimalnie 26 uczestników projektu. Jednorazowe wsparcie finansowe przyznawane będzie wyłącznie w formie stawki jednostkowej w wysokości 23 050,00 zł.

Z uwagi na pandemię i konieczność przeciwdziałania kryzysowi społeczno–gospodarczemu, wywołanemu COVID, projekt zakłada, że wszyscy uczestnicy projektu, którzy utracili zatrudnienie po 01 marca 2020 roku, otrzymają środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości i rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej pod warunkiem spełnienia wszystkich kryteriów dostępu i  pozytywnej oceny  wniosku o pozyskanie dotacji.)

- przyznanie pomostowego wsparcia finansowego w wysokości śr.  2000 zł miesięcznie (od 6 do 12 miesięcy)

Uczestnicy projektu będą mogli ubiegać się również o wsparcie pomostowe w wysokości  śr. 2000 zł/miesięcznie na pokrycie wydatków koniecznych do poniesienia w pierwszym okresie prowadzenia biznesu.

Kwota dofinansowania : 1 640 315,32 zł

Całkowita wartość projektu: 1 695 105,60zł

Fundacja ogłasza rekrutację!

Termin składania dokumentów rekrutacyjnych: od 18.03.2022 do dnia 01.04.2022r

Rekrutacja Etap I:  złożenie przez Kandydata formularza rekrutacyjnego

Rekrutacja Etap II: rozmowa z Doradcą zawodowym

Jeśli nie zostanie zrekrutowana pełna pula uczestników wówczas terminy ulegną wydłużeniu.

Zasady naboru określa „Regulamin rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Kasa na start  wraz z załącznikami.

Zapraszamy do składania formularzy.

Plik do pobrania :  Regulamin rekrutacji i przyznawania środków finansowych

Komplet dokumentów rekrutacyjnych, niezbędnych do zgłoszenia się do projektu:

 1. Formularz rekrutacyjny – plik do pobrania
 2. Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych do celów projektu plik do pobrania
 3. Oświadczenie dot. uczestnictwa w innym projekcie - plik do pobrania

Dokumenty rekrutacyjne należy składać wyłącznie w terminie naboru (liczy się data dostarczenia dokumentów do Fundacji Eudajmonia.

Na etapie składania Formularza rekrutacyjnego wystarczające jest złożenie stosownych oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów grupy docelowej projektu (stanowiących część Formularza rekrutacyjnego). Natomiast odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w projekcie w postaci np. zaświadczeń, orzeczeń itp. Kandydat/tka jest zobowiązany/a przedłożyć przed rozpoczęciem udziału w pierwszej formie wsparcia – o terminie dostarczenia dokumentów Kandydat/ka zostanie poinformowany przez Fundację Eudajmonia.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie składają dokumenty rekrutacyjne w formie papierowej lub elektronicznej zgodnie z definicją skutecznego doręczenia wskazaną w § 1 „Regulamin rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Kasa na start”.

Osobiście dokumenty można składać w Biurze Projektu:

Polkowice 59-101, ul. Borówkowa  5a

od poniedziałku do piątku w godz. od 9-15.

Dokumenty rekrutacyjne  można przesyłać w drodze elektronicznej w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu na adres: biuro@eudajmonia.pl

Dokumenty rekrutacyjne  można przesyłać również w formie skanów dokumentów e-mailem (dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu) na adres: biuro@eudajmonia.pl

 Oryginały dokumentów przesłanych w wersji elektronicznej, należy dostarczyć do Biura projektu w ciągu 5 dni roboczych od daty przesłania dokumentów w wersji elektronicznej (liczy się data wpływu dokumentów do Biura projektu).

Dokumenty rekrutacyjne w wersji papierowej powinny być dostarczone  w zamkniętej kopercie opisanej wg poniższego wzoru:

Imię i Nazwisko Kandydata/tki

Adres
Telefon

Zgłoszenie do projektu

„Kasa na start ”

Fundacja Eudajmonia

ul. Borówka 5a, 59-101 Polkowice

 

 

Formularz rekrutacyjny powinien być wypełniony elektronicznie (na komputerze) lub odręcznie (wypełniony czytelnie, DRUKOWANYMI literami), w języku polskim we wszystkich wymaganych polach. Jeżeli dana rubryka nie dotyczy Kandydata/ki, należy umieścić zapis „nie dotyczy”.

Wszystkie dokumenty powinny być nierozerwalnie ze sobą spięte  oraz podpisane w wymaganych miejscach (dokumenty przesłane drogą elektroniczną wraz z wymaganymi załącznikami należy podpisać tylko we wskazanych miejscach za pomocą podpisu elektronicznego, bez parafowania każdej strony).

Dokumenty rekrutacyjne, które wpłyną przed i po wyznaczonym terminie naboru nie będą rozpatrywane.

Osoby zainteresowane udziałem zapraszamy również do kontaktu:

Biuro Fundacji Eudajmonia ul. Borówkowa 5A, 59-100 Polkowice tel: 076 - 753 91 39

Kierownik projektu: Marta Sokołowska, m.sokolowska@eudajmonia.pl  tel. 609 742 183

Biuro projektu jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Materiały projektowe są dostosowane do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnościami.

 


Szanowni Państwo,

Przedstawiamy harmonogram najbliższych  szkoleń -

Pliki do pobrania

Galeria

Plakat promujący projekt. Zawierający podstawowe informacje nt. oferty projektu, dane teleadresowe itp.

Plakat promujący projekt. Zawierający podstawowe informacje nt. oferty projektu, dane teleadresowe itp.

Powrót do: Działania

Partnerzy